Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Krystian Łoś
Wzory dokumentów
Wzory dokumentów

Art. 797. kpc
We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania
należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje na pisemny wniosek wierzyciela.

Wniosek ten powinien zawierać (art. 126 w zw. z art. 13§2 kpc):

  • oznaczenie organu egzekucyjnego, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • oznaczenie wierzyciela i dłużnika, a także przedstawicieli stron i ich pełnomocników,
  • oznaczenie miejsca ich zamieszkania lub siedziby,
  • oznaczenie rodzaju pisma wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • osnowę wniosku,
  • świadczenie podlegające spełnieniu,
  • wymieniać sposoby egzekucji,
  • podpis wierzyciela albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • załączniki.

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego - tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Formularze typowych wniosków egzekucyjnych

strona główna licytacje wzory dokumentów akty prawne zakres terytorialny linki aktualności płatności kontakt